Březen 2011

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU

31. března 2011 v 17:32 | Skalák, převzato
"Pravidla stolního tenisu" platná od 1. 1. 2006, jsou rozdělena do dvou částí:
1. PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU (THE LAWS OF TABLE TENNIS) převzatá z kapitoly 2 souboru řádů ITTF (Handbook ITTF).
2. PŘEDPISY PRO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE (REGULATIONS FOR INTERNATIONAL COMPETITIONS) převzatá z kapitoly 3.1. až 3.5. souboru řádů ITTF (Handbook ITTF).

Pravidla a předpisy pro mezinárodní soutěže platí i pro soutěže domácí, s výjimkou případů, kdy bylo nutno přijmout pro domácí soutěže ustanovení odlišná a jsou psána kurzivou a označena indexem "a".

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU


2.1. STŮL
 • 2.1.1. Povrch stolu se nazývá hrací plocha. Hrací plocha má tvar obdélníku dlouhého 274 cm, širokého 152,5 cm a musí být vodorovná ve výši 76 cm nad podlahou.
 • 2.1.2. K hrací ploše patří i horní hrany stolu, nikoliv však boční stěny pod těmito hranami.
 • 2.1.3. Hrací plocha může být z jakéhokoliv materiálu a musí být celá rovnoměrně pružná tak, aby se standardní míček volně puštěný z výše 30 cm odrazil do výše asi 23 cm.
 • 2.1.4. Hrací plocha musí mít jednotnou tmavou barvu a nesmí být lesklá; je ohraničena bílými postranními čarami širokými 2 cm a dlouhými 274 cm a bílými koncovými čarami širokými 2 cm a dlouhými 152,5 cm.
 • 2.1.5. Hrací plocha je rozdělena na dvě poloviny svislou síťkou, napnutou rovnoběžně s koncovými čarami. Síťka nepřerušovaně předěluje plochu stolu.
 • 2.1.6. Pro čtyřhry je každá z obou polovin rozdělena čarou rovnoběžnou s postranními čarami na dvě čtvrtiny. Tato čára je bílá, 3 mm široká a nazývá se středová čára. Tato středová čára se považuje za součást pravé čtvrtiny hrací plochy podávajícího hráče a pravé čtvrtiny hrací plochy přijímajícího hráče.

2.2. SÍŤKA
 • 2.2.1. "Síťka" se skládá z vlastní síťky, motouzu, na němž je síťka zavěšena, stojánku včetně svěráčků, které přidržují síťku ke stolu.
 • 2.2.2. Síťka je vypnuta motouzem a upevněna na svislých stojáncích vysokých 15,25 cm; vnější strany sloupků stojánků jsou vzdáleny 15,25 cm od postranních čar stolu.
 • 2.2.3. Horní okraj síťky je po celé délce 15,25 cm vysoko nad hrací plochou.
 • 2.2.4. Spodní okraj síťky je po celé délce co nejtěsněji u hrací plochy, konce síťky jsou co nejtěsněji připojeny ke stojánkům.

2.3. MÍČEK
 • 2.3.1. Míček je kulatý a má průměr 40 mm.
 • 2.3.2. Předepsaná hmotnost míčku je 2,7 g.
 • 2.3.3. Míček je zhotoven z celuloidu nebo z podobné plastické hmoty; je bílý nebo oranžový a matný.

2.4. PÁLKA
 • 2.4.1. Pálka může mít jakoukoliv velikost, tvar i hmotnost; podklad pálky musí být plochý a neohebný.
 • 2.4.2. Nejméně 85% tloušťky podkladu pálky musí být z přírodního dřeva; vrstva vlepená uvnitř podkladu pálky může být zpevněna různým vláknitým materiálem, např. uhlíkovými vlákny (carbon fibre) nebo skelnými vlákny (glass fibre) nebo lisovaným papírem (compressed paper), nesmí však být silnější než 7,5% celkové tloušťky podkladu pálky ani silnější než 0,35 mm; určující je nižší hodnota.
 • 2.4.3. Strana pálky, která se užívá ke hře, musí být pokryta buď obyčejnou vroubkovanou gumou s vroubky navrch a s celkovou tloušťkou potahu včetně lepidla nebo lepicí fólie maximálně 2 mm nebo sendvičem s vroubky dovnitř nebo navrch a s celkovou tloušťkou potahu včetně lepidla nebo lepicí fólie maximálně 4 mm.
  2.4.3.1 "Obyčejná vroubkovaná guma" je jedna vrstva nehoubovité gumy, přírodní nebo syntetické, na níž jsou vroubky rovnoměrně rozděleny po celé ploše tak, aby na 1 cm2 bylo nejméně 10 a nejvýše 30 vroubků.
  2.4.3.2. "Sendvič" je jedna vrstva houbovité gumy pokrytá jednou vnější vrstvou obyčejné vroubkované gumy; vrstva vroubkované gumy nesmí být silnější než 2 mm.
 • 2.4.4. Potahový materiál musí pokrývat celý podklad pálky až po okraje, ale nesmí tyto okraje přesahovat; jedinou výjimkou je část pálky u držátka, na níž při hře spočívají prsty, ta může zůstat nekrytá nebo může být pokryta jakýmkoliv materiálem.
 • 2.4.5. List pálky, jakákoliv vrstva vlepená uvnitř podkladu listu a jakákoliv vrstva potahového materiálu nebo lepidla na straně pálky, která se používá ke hře musí být souvislá a musí mít stejnou tloušťku.
 • 2.4.6. Povrch potahu na pálce nebo povrch strany pálky, která je bez potahu, musí být matný, jasně červený na jedné straně pálky a černý na druhé straně pálky.
 • 2.4.7. Malé odchylky od jednolitosti povrchu nebo jednotnosti barvy způsobené náhodným poškozením nebo opotřebením mohou být povoleny za předpokladu, že podstatně nemění povahu povrchu.
 • 2.4.8. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát, soupeři a rozhodčímu k přezkoumání, a to na začátku zápasu a v průběhu zápasu, kdykoliv pálku mění.

2.5. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ
 • 2.5.1. Doba, po kterou je míček ve hře, se nazývá "míč".
 • 2.5.2. Míček je "ve hře" od posledního okamžiku, kdy spočívá nehnutě na dlani volné ruky, dříve než jej podávající úmyslně vyhodí k provedení podání, až do okamžiku, kdy se dotkne čehokoliv jiného než hrací plochy, "síťky", pálky držené v hrající ruce nebo hrající ruky po zápěstí nebo když byl míč jinak ukončen nařízením nového míče nebo započítáním bodu.
 • 2.5.3. Míč, jehož výsledek se nezapočítává, se nazývá "nový míč".
 • 2.5.4. Míč, jehož výsledek se započítává, se nazývá "bod".
 • 2.5.5. "Hrající ruka" je ruka ( po zápěstí ), ve které hráč drží pálku.
 • 2.5.6. "Volná ruka" je ruka , ve které hráč nedrží pálku; "volná paže" je paže "volné ruky".
 • 2.5.7. Hráč "udeří" (zahraje) míček, dotkne-li se ho ve hře buď pálkou drženou v hrající ruce nebo hrající rukou až po zápěstí.
 • 2.5.8. Hráč míčku "brání v dopadu", dotkne-li se tělem nebo kteroukoliv částí svého oděvu nebo vybavení, míčku ve hře v okamžiku, kdy míček je nad hrací plochou nebo se pohybuje směrem k hrací ploše aniž se dotkne jeho poloviny stolu od okamžiku, kdy byl naposled zahrán soupeřem.
 • 2.5.9. "Podávající" je hráč, který má udeřit míček v určitém "míči" jako první.
 • 2.5.10. "Přijímající" je hráč, který má udeřit míček v "míči" jako druhý.
 • 2.5.11. "Rozhodčí" je osoba, pověřená řízením průběhu zápasu.
 • 2.5.12. "Asistent rozhodčího" je osoba pověřená pomáhat rozhodčímu při určitých rozhodnutích.
 • 2.5.13. "Kterákoliv část hráčova oděvu nebo vybavení" zahrnuje vše, co měl hráč na sobě nebo při sobě při začátku míče včetně pálky (ale s výjimkou míčku).
 • 2.5.14. Za míček letící "přes síťku" nebo "kolem ni" se považuje míček, který přeletí kdekoliv, jen ne mezi síťkou a stojánkem nebo síťkou a hrací plochou.
 • 2.5.15. Za "koncovou čáru" se považuje čára, prodloužená do nekonečna, na obou stranách stolu.

2.6. PODÁNÍ
 • 2.6.1. Při začátku podání musí míček ležet volně na otevřené dlani nehybné volné ruky podávajícího.
 • 2.6.2. Podávající hráč pak nadhodí míček z dlaně volné ruky vzhůru, přibližně svislým směrem, aniž mu udělí rotaci, a to tak, aby míček byl nadhozen nejméně 16 cm vysoko a pak padal, aniž by se čehokoli dotkl dříve, než jej podávající hráč udeří.
 • 2.6.3. Když míček padá, udeří jej podávající hráč tak, aby se nejdříve dotkl vlastní poloviny hrací plochy a po dopadu přeskočil "přes síťku" nebo "kolem ní" na polovinu přijímajícího hráče. Při čtyřhře se míč musí nejprve dotknout pravé čtvrtiny hrací plochy na straně podávajícího a pak pravé čtvrtiny hrací plochy na straně přijímajícího.
 • 2.6.4. Od začátku podání až do okamžiku, kdy je míček udeřen, musí být míček za koncovou čarou podávajícího a nad úrovní hrací plochy a nesmí být zakryt (schován) před přijímajícím jakoukoliv částí těla, oblečení nebo vybavení podávajícího nebo jeho partnera (při čtyřhře).
 • 2.6.5. V okamžiku, kdy je míček nadhozen, "volná" paže a ruka podávajícího musí opustit prostor mezi míčkem a síťkou. Prostor, mezi míčkem a síťkou je určen míčkem, síťkou a jeho neomezeném prodloužení nahoru.
 • 2.6.6. Hráč je povinen provádět podání tak, aby rozhodčí nebo asistent rozhodčího mohl posoudit jeho správnost.
  2.6.6.1. Jestliže má rozhodčí pochybnosti o správnosti podání může, stane-li se tak poprvé v zápase, ohlásit nový míč a upozornit podávajícího hráče.
  2.6.6.2. Jakákoliv další pochybnosti o správnosti podání tohoto hráče nebo jeho partnera při čtyřhře, bude mít za následek přidělení "bodu" přijímajícímu hráči ( dvojicí ).
  2.6.6.3. Jestliže podávající hráč jasně nevyhoví požadavkům správného podání, rozhodčí hráče nebude napomínat a přijímající získá "bod".
 • 2.6.7. Rozhodčí může výjimečně upustit od přísného dodržení předepsaného způsobu podání, jestliže je před začátkem hry upozorněn, že v tom hráči brání tělesná vada.

2.7. VRÁCENÍ MÍČKU
 • 2.7.1. Míček musí být po podání nebo po vrácení podání udeřen tak, aby letěl "přes síťku" nebo "kolem ní" a dotkl se soupeřovy poloviny hrací plochy buď přímo nebo po doteku "síťky".

2.8. POSTUP HRY
 • 2.8.1. Při dvouhře provede podávající hráč podání, přijímající hráč je vrátí a pak se podávající a přijímající střídavě míček vracejí.
 • 2.8.2. Při čtyřhře provede podávající hráč podání, přijímající je vrátí, pak vrátí míček spoluhráč podávajícího, po něm spoluhráč přijímajícího, pak hráč, který podával, a potom střídavě každý z hráčů v uvedeném pořadí.
 • 2.8.3. Pokud dva tělesně postižení hráči "vozíčkáři" hrají spolu čtyřhru, provede podávající hráč podání, přijímající je vrátí, po té kterýkoliv z tělesně postižených spoluhráčů muže míček vrátit, žádná část vozíku se však nesmí vysunout přes pomyslnou prodlouženou středovou čáru stolu. Stane-li se tak, přidělí rozhodčí bod soupeři.

2.9. NOVÝ MÍČ
 • 2.9.1. Rozhodčí nařídí "nový míč" v těchto případech:
  2.9.1.1. letí-li míček při podání "přes síťku" nebo "kolem ní" a dotkne-li se "síťky", pokud bylo podání jinak správné, nebo zabrání-li přijímající hráč nebo jeho spoluhráč (při čtyřhře) míčku v dopadu;
  2.9.1.2. bylo-li podání provedeno, když přijímající hráč nebo dvojice (při čtyřhře) nebyl(i) připraven(i), avšak jen neučiní-li přijímající hráč nebo spoluhráč (při čtyřhře) pokus podání vrátit;
  2.9.1.3. jestliže nezaviněné okolnosti zabránily některému z hráčů provést podání nebo míček vrátit, popř. do-držet ustanovení některého jiného pravidla;
  2.9.1.4. je-li hra přerušena rozhodčím nebo asistentem rozhodčího;
  2.9.1.5. jestliže přijímající, vzhledem k fyzické nezpůsobilosti je vozíčkář a při podání, za předpokladu, že podání je jinak správně provedeno, míček:
  2.9.1.5.1. po odskoku od hrací plochy přijímajícího hráče se vrací směrem k síťce;
  2.9.1.5.2. zastaví se (zůstane v klidu) na polovině přijímajícího;
  2.9.1.5.3. při dvouhře opustí polovinu stolu přes kteroukoliv postranní čáru, po jednom nebo více odskocích od hrací plochy přijímajícího hráče.
 • 2.9.2. Hra může být přerušena v těchto případech:
  2.9.2.1. aby byl napraven omyl v pořadí podání, příjmu podání nebo ve střídání stran;
  2.9.2.2. aby byla zahájena hra podle pravidla o časovém limitu;
  2.9.2.3. aby byl hráč nebo osoba udělující rady napomenut(a) nebo potrestán(a);
  2.9.2.4. protože došlo k takovému porušení podmínek pro hru, že by to mohlo ovlivnit výsledek míče.

2.10. BOD
 • 2.10.1. Mimo případy, kdy rozhodčí nařídí nový míč, získá hráč "bod" v těchto případech:
  2.10.1.1. neprovede-li jeho soupeř správně podání;
  2.10.1.2. nevrátí-li jeho soupeř správně míček;
  2.10.1.3. jestliže provede podání nebo míček vrátí a míček se dotkne čehokoli jiného než "síťky" dříve, než jej zahraje soupeř;
  2.10.1.4. jestliže míček přeletí přes jeho polovinu hrací plochy nebo přes jeho koncovou čáru, aniž se dotkne jeho poloviny hrací plochy poté, co byl zahrán soupeřem;
  2.10.1.5. zabrání-li jeho soupeř míčku v dopadu;
  2.10.1.6. udeří-li jeho soupeř míček dvakrát za sebou;
  2.10.1.7. zahraje-li jeho soupeř míček tou stranou pálky, jejíž povrch neodpovídá ustanovením pravidel 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5.;
  2.10.1.8. pohne-li jeho soupeř tělem nebo "kteroukoli částí svého oděvu nebo vybavení" hrací plochou;
  2.10.1.9. dotkne-li se jeho soupeř tělem nebo "kteroukoli částí svého oděvu nebo vybavení" "síťky";
  2.10.1.10. dotkne-li se jeho soupeř volnou rukou hrací plochy;
  2.10.1.11. zahraje-li ve čtyřhře dvojice soupeřů míček mimo správné pořadí, jež je dáno tím, kdo první podával a kdo první přijímal;
  2.10.1.12. podle ustanovení pravidla o hře v časovém limitu (2.15.2).

2.11. SADA
 • 2.11.1. Sadu vyhraje hráč, nebo dvojice (při čtyřhře), který(á) jako první získá 11 bodů, vyjma případ, kdy oba hráči, nebo obě dvojice (při čtyřhře) získají 10 bodů, potom vyhraje sadu ten hráč, nebo dvojice (při čtyřhře), který(á) jako první získá vedení o 2 body.

2.12. ZÁPAS
 • 2.12.1. Zápas se hraje vždy na jakýkoli lichý počet sad; vítězí hráč, který získá většinu z určeného počtu sad.
  Pozn.: nejčastěji na 3 vítězné sady z 5.
 • 2.12.2. Hra v průběhu celého zápasu musí být nepřetržitá (plynulá), s výjimkou pravidly povolených přestávek.

2.13. VOLBA PODÁNÍ, PŘÍJMU A STRAN
 • 2.13.1. O právo zvolit počáteční pořadí podání a příjmu podání, jakož i zvolit na počátku zápasu stranu, se losuje a vítěz losu může buď zvolit, že bude první podávat nebo první přijímat nebo na které straně začne hrát.
 • 2.13.2. Jestliže jeden z hráčů (jedna z dvojic) zvolil(a), že začne podávat nebo přijímat nebo že začne hrát na určité straně, druhý hráč (druhá dvojice) má právo volby toho, co nerozhodl soupeř.
 • 2.13.3. Vždy po 2 bodech se mění podání tj. přijímající hráč, nebo dvojice se stane podávajícím (podávající dvojicí) a to až do konce sady, popř. do stavu 10:10, nebo do začátku hry podle pravidla o časovém limitu, kdy pořadí podávání a příjmu podání zůstává stejné, ale podávající se střídají po každém dosaženém bodu.
 • 2.13.4. V každé sadě čtyřhry rozhodne dvojice, která má právo provádět první dvě podání v této sadě, který hráč z dvojice bude první podávat a v první sadě zápasu přijímající dvojice rozhodne, který hráč z dvojice bude první přijímat; v dalších sadách po určení hráče, který bude podávat jako první, je vždy prvním přijímajícím ten hráč, který na něho v předchozí sadě podával.
 • 2.13.5. Ve čtyřhře se při každé změně podání stává předchozí přijímající podávajícím a spoluhráč předchozího podávajícího přijímajícím hráčem.
 • 2.13.6. Hráč nebo dvojice, který(á) podával(a) v sadě jako první, bude v příští sadě jako první přijímat; v poslední možné (rozhodující) sadě musí přijímající dvojice změnit postavení, jakmile první z nich dosáhne 5 bodů.
 • 2.13.7. Hráč (dvojice), který(á) začal(a) hrát na jedné straně stolu, hraje v následující sadě na opačně straně stolu; v poslední možné (rozhodující) sadě musí hráči (dvojice) změnit strany, jakmile první z nich dosáhne 5 bodů.

2.14. NESPRÁVNÁ ZMĚNA PODÁNÍ, PŘÍJMU A STRAN
 • 2.14.1. Jestliže hráč podává nebo přijímá mimo správné pořadí, musí rozhodčí přerušit hru ihned po zjištění tohoto omylu. Podává nebo přijímá pak vždy ten hráč, který má podle dosaženého stavu bodů podávat podle pořadí určeného na začátku zápasu, ve čtyřhře podle pořadí zvoleného dvojicí, která začala podávat v sadě, v níž byl omyl zjištěn.
 • 2.14.2. Jestliže hráči nevystřídali strany, ačkoliv tak měli učinit, musí být hra přerušena ihned po zjištění omylu. Postavení hráčů se pak opraví tak, aby při dosaženém stavu odpovídalo postavení určenému na začátku zápasu.
 • 2.14.3. Body dosažené před zjištěním omylu se vždy započítávají.

2.15. ČASOVÝ LIMIT
 • 2.15.1. Pravidlo o časovém limitu se použije, jestliže sada není dohrána do 10 minut od zahájení sady (vyjma případu, že oba hráči nebo obě dvojice již dosáhli 9 nebo více bodů), nebo kdykoliv před uplynutím této doby, jestliže o to požádají oba hráči, nebo obě dvojice.
  2.15.1.1. Je-li při dosažení časového limitu "míček ve hře", rozhodčí hru přeruší a hru znovu zahajuje podáním hráč, který podával při "míči", který byl přerušen.
  2.15.1.2. Není-li při dosažení časového limitu "míček ve hře", zahajuje další hru podáním hráč, který v bezprostředně předchozím "míči" přijímal.
 • 2.15.2. Každý z hráčů se pak vždy po bodu střídá v podání až do konce sady. Jestliže přijímající hráč nebo dvojice míček třináctkrát vrátí, přijímající hráč nebo dvojice získá bod.
 • 2.15.3. Je-li v zápase zavedeno pravidlo o časovém limitu, dohrává se celý zbytek zápasu podle pravidla o časovém limitu.

SKOL

18. března 2011 v 10:42 | Skalák, převzato

Soutěž dětských recitátorů

17. března 2011 v 10:10 | Skalák

Historie pivovaru Skalák

16. března 2011 v 14:18 | Skalák, převzato

Historie pivovaru Skalák

Na výrobu piva se používají 3 základní suroviny: voda, slad a chmel.
Vodu má pivovar vlastní ze studní ve Vazoveckém údolí. Slad se nakupuje ze sladoven v okolí a chmel se používá žatecký.
Základní technologické operace probíhají na varně, spilce, sklepu a stáčírně. Na varně se slad rozemele, smísí s vodou a postupně se ohřívá tak, aby se aktivovaly enzymy - biokatalyzátory, které přemění škrob na zkvasitelné jednodušší cukry. Ječné pluchy se odstraní scezováním a prodávají se jako mláto. Roztok cukrů (sladina) se vaří s chmelem a vznikne mladina. Odstraní se hořké kaly, mladina se ochladí na zákvasnou teplotu cca 7 °C a vede se do spilky, kde se zakvasí kvasnicemi a kvasí v otevřených kádích asi 7-10 dní při teplotě do 10 °C. Vznikne tak mladé pivo. Mladé pivo ze spilky se přečerpá do ležáckých tanků (sudování). V ležáckých tancích zraje, dokvašuje a při tom se CO2 již nemůže uvolňovat jako ve spilce, ale zůstává v ležáckém tanku, a tak se pivo sytí a získává patřičný říz. V ležáckých tancích pivo dozrává až 2 měsíce při teplotě max. 4 °C. Hotové pivo se potom zfiltruje do přetlačných tanků. Zfiltrované čisté pivo se stáčí do sudů - KEGů - nebo do lahví.
SKALÁK NEALKO, nealkoholické pivo
obsah alkoholu: max. 0,5 %
Skalák nealko je pivo, které doplňuje celý sortiment. Překvapuje svojí příjemnou chutí a může si jej dát opravdu každý řidič nebo abstinent. I ti si tak mohou kdykoli vychutnat svého oblíbeného Skaláka a nemusí mít obavy z alkoholu.
SKALÁCZECH, lehké světlé pivo
obsah alkoholu: 3,2 %
Skaláczech je lehké pivo, které se vyznačuje nižší plností a jemnou vyváženou hořkostí. Má nízký obsah alkoholu a malý obsah zbytkového cukru a proto je určen pro vyznavače zdravého životního stylu, sportovce a při těžké práci.
PODSKALÁK, světlé výčepní pivo
obsah alkoholu: 4,2 %
Pivo se svěží chutí a lehkou hořkostí, která příjemně osvěží a zažene každou žízeň. Nejvhodnější je po těžké práci, či po náročném sportovním výkonu. Optimálně doplní ztracené tekutiny i energii.
SKALÁK, světlý ležák
obsah alkoholu: 5,0 %
Tradiční ležák s bohatou pěnou, vyváženou plností a lahodně hořkou chutí, která pobízí k dalšímu napití. Vhodný pro chvíle zábavy s přáteli a kamarády, při grilování masa či ryb.
SKALÁK, řezaný ležák
obsah alkoholu: 5,0 %
Toto pivo v sobě snoubí přednosti tradičního světlého ležáku a typického tmavého piva.
Je seřezáno pod dozorem sládka přímo v pivovaru a v optimálním poměru tak, aby byla zajištěna dokonalá harmonie chuti. Všichni znalci, včetně žen, si tak mohou vychutnat to správné řezané pivo při jakékoliv příležitosti a na jakémkoliv místě.
SKALÁK, světlý ležák Premium
obsah alkoholu: 5,3 %
Plná chuť a příjemná hořkost je cítit v každém doušku. Optimální pro vzácné okamžiky pohody a klidu. Při této skutečné "dvanáctce" nejlépe vychutnáte svou oblíbenou pečeni, omáčku, či guláš.
SKALÁK, světlé speciální pivo
obsah alkoholu: 6,0 %
Silnější pivo s vyšším obsahem alkoholu, s výraznou chlebnatou plností a chmelovou hořkostí v dokonalé harmonii. Dobře se hodí pro slavnostní příležitosti, dokáže nahradit jakýkoliv aperitiv či destilát. Přípitek se stane mimořádným zážitkem.
SKALÁK, tmavé speciální pivo
obsah alkoholu: 5,9 %
Dokonale vyvážená hořká i sladká chuť dokreslená jemným karamelovým aroma typickým pro tmavá piva. Toto speciální pivo se výborně hodí ke společné konzumaci s partnerkou, protože i ženy toto pivo osloví a zejména ony ocení jeho kouzlo.

Dont worry be hippie

16. března 2011 v 12:34 | Skalák
Móda kouření byla v sedmdesátých letech, dnes už je módou nekouřit, ale nechat si kouřit...

Kouříte...??...takhle dopadnete

16. března 2011 v 1:17 | Skalák


Jestli budete kouřit, tak dopadnete špatně jako Glum

A proto normální je nekouřit...doporučuje 9 z 10 Skaláků


Horko

16. března 2011 v 1:01 | Skalák

Čím víc se žena svlékne, tím

víc je mužům horko...


Stop kouření

16. března 2011 v 0:15 | Skalák

Stop kouření


I love the game of darts

15. března 2011 v 23:20 | Skalák
I love the game of darts

Dokonalost sama

15. března 2011 v 22:30 | Skalák, převzato
Kristy Swanson

Bodypainting

15. března 2011 v 22:21 | Skalák, převzato

Kouření

15. března 2011 v 14:09 | Skalák

Kouření...co je to kouření.. ..je to jen zlozvyk, ale i slast.

Normální je totiž nekouřit.


Zlozvyk


Jak se říká...Normální je nekouřit, ale nechat si kouřit.

Slast


Kartičkový kalendářík

15. března 2011 v 11:45 | Skalák


Rozhledna U Borovice

15. března 2011 v 1:46 | Skalák


Wallpaper

Pomsta

14. března 2011 v 18:25 | Skalák

Pomsta je pokrm podávaný nejlépe za studena...


Běsnící měsíc

14. března 2011 v 17:44 | Skalák, převzato

Příroda

12. března 2011 v 12:00 | Skalák, p.Macoun

Co je to příroda...

Příroda je prostor mezi dvěma hospodami


7 Smrtelných hříchů

5. března 2011 v 13:54 | Skalák, převzato


Marnost

Lakota

HněvZávist


Obžérství


Lenost


Chtíč

7 Smrtelných hříchů...wallpaper

5. března 2011 v 10:59 | Skalák, převzato

Smoke on the water

4. března 2011 v 16:23 | Skalák, Deep Purple

We all came down to Montreux
on the Lake Geneva shoreline

To make records with the mobile
We didn't have much time

Frank Zappa and the mothers
were at the best place around

But some stupid with a flaregun
burned the place to the ground

Smoke on the water
a fire in the sky

Smoke on the water

They burned down
the gambling house
it died with an awful sound

A funky claude was
running in and out
pulling kids out the ground

When it all was over
we had to find another place

But Swiss time was running out
it seemed that we would lose the race

Smoke on the water
a fire in the sky
Smoke on the water

We ended up at the Grand Hotel
It was empty cold and bare
But with the Rolling truck
Stones thing just outside
Making our music there

With a few red lights and a few old beds
We made a place to sweat
No matter what we get out of this
I know, I know we'll never forget

Smoke on the water,
a fire in the sky
Smoke on the water